SERVICEVOORWAARDEN

Door IBOSS IPTV.NL te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan alle voorwaarden en kennisgevingen die hierin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen (de “Servicevoorwaarden”) en de verklaring over het privacybeleid (“Privacybeleid”). Wij behouden ons het recht voor enig kenmerk van de Site, inclusief maar niet beperkt tot de Servicevoorwaarden, op elk moment te wijzigen of stop te zetten door herzieningen op de Site te plaatsen. U gaat ermee akkoord dat u op de hoogte bent van en gebonden bent aan alle wijzigingen van deze Voorwaarden en uw voortgezette gebruik van de Site geeft aan dat u akkoord gaat met de herziene voorwaarden. U stemt er ook mee in deze informatie van tijd tot tijd te herzien om op de hoogte te blijven van eventuele herzieningen van de Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit of een herzien beleid, registreer u dan niet als gebruiker of meld u af als gebruiker en verlaat de Site onmiddellijk.

2- LINKS NAAR SITES EN DIENSTEN VAN DERDEN

IBOSS IPTV.NL bevat links naar en van sites die door derden worden beheerd. IBOSS IPTV.NL doet geen enkele uitspraak over de inhoud van derden waartoe u vanaf de site toegang krijgt of over enige website van waaruit u toegang krijgt tot de site en/of die gekoppeld is aan deze site. Wij verstrekken inhoud en links van derden uitsluitend uit beleefdheid aan onze gebruikers, en dergelijke links / inhoud impliceren niet onze goedkeuring van een gelinkte site / inhoud. De gelinkte sites / inhoud staan niet onder onze invloed of controle, en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van derden of de inhoud van een gelinkte site of latere links van die site. Ons privacybeleid is alleen van toepassing wanneer u zich op deze site bevindt. Lees de gebruiksovereenkomsten en het privacybeleid van de provider en de gekoppelde site, en als u niet akkoord gaat met de voorwaarden, raden wij u aan uw gebruik van die dienst of uw bezoek aan de site te beëindigen.

3- INTELLECTUELE EIGENDOM

U erkent dat alle inhoud en materialen die beschikbaar zijn op deze Site, inclusief de selectie, coördinatie, rangschikking en verbetering van dergelijke inhoud en originele inhoud, beschermd zijn door nationale en internationale auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, octrooien, octrooiregistratierechten, handelsgeheimen, knowhow of andere eigendomsrechten en wetten en eigendom zijn van IBOSS IPTV.NL of onze licentiegevers of IBOSS IPTV.NL de noodzakelijke toestemming heeft verkregen van de eigenaar van het intellectuele eigendom van dergelijke inhoud om de inhoud op onze Site te gebruiken. Tenzij anders aangegeven, zijn alle logo’s, namen, verpakkingsontwerpen en merken op de Site handelsmerken of dienstmerken van, of worden onder licentie gebruikt door IBOSS IPTV.NL . Het gebruik of misbruik van deze materialen is ten strengste verboden. IBOSS IPTV.NL , onze licentiegevers of partners behouden het exclusieve eigendom van alle gegevens, materiaal en andere informatie met betrekking tot uw gebruik van de Site.

4- WETTIG GEBRUIK

U stemt ermee in de Site of de inhoud ervan te gebruiken voor wettige doeleinden en alleen zoals uitdrukkelijk toegestaan in deze Servicevoorwaarden en voor geen enkel ander doel. Tenzij anders vermeld, mag u afzonderlijke pagina’s uitsluitend voor niet-commercieel gebruik downloaden, afdrukken of bekijken, op voorwaarde dat u geen informatie verwijdert of wijzigt, met inbegrip van vermeldingen van auteursrechten of handelsmerken. Tenzij anderszins hierin toegestaan en zoals wij uitdrukkelijk kunnen toestaan, stemt u ermee in de inhoud of het materiaal op de Site niet te verkopen, in licentie te geven, te verhuren, te wijzigen, te distribueren, te kopiëren, te reproduceren, te verzenden, in het openbaar te vertonen, in het openbaar uit te voeren, te publiceren, aan te passen, te bewerken of er afgeleide werken van te maken of anderszins de inhoud van de Site geheel of gedeeltelijk te exploiteren. Het systematisch ophalen van gegevens of andere inhoud van de Site om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te maken of samen te stellen in welke vorm dan ook zonder onze schriftelijke toestemming is ten strengste verboden. U gaat ermee akkoord dat u via de Site geen materiaal plaatst of verzendt dat op enigerlei wijze inbreuk maakt op de rechten van anderen, dat onwettig, bedreigend, beledigend, lasterlijk, inbreukmakend op privacy- of publicatierechten, vulgair, obsceen, godslasterlijk of anderszins verwerpelijk is, dat aanzet tot gedrag dat een strafbaar feit zou vormen, aanleiding zou geven tot civiele aansprakelijkheid of anderszins in strijd zou zijn met de wet, of dat, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van IBOSS IPTV, reclame of enig verzoek met betrekking tot producten of diensten bevat. U stemt er ook mee in geen materiaal te plaatsen dat wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van de auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten en de last om te bepalen dat materiaal niet wordt beschermd door auteursrechten ligt bij u. Elk gedrag van u dat naar ons oordeel een andere gebruiker beperkt of belemmert in het gebruik of genot van IBOSS IPTV.NL is niet toegestaan.

5- LICENTIEVERLENING DOOR DE GEBRUIKER

Door inhoud op de site te plaatsen of in te dienen, verleent u IBOSS IPTV.NL en haar wereldwijde licentiehouders het recht de inhoud te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, uit te voeren, aan te passen, te wijzigen, te distribueren en te promoten in welke vorm dan ook, waar dan ook en voor welk doel dan ook. U garandeert en verklaart ook dat u alle rechten op de inhoud die u op de Site plaatst of indient bezit of anderszins beheert en dat onze openbare plaatsing en gebruik van uw inhoud geen inbreuk maakt op de rechten van derden. IBOSS IPTV.NL behoudt zich het recht voor om uw posting of andere inhoud die u op de Site plaatst zonder uw toestemming te controleren, te bewerken of anderszins te wijzigen.

AFWIJZING VAN GARANTIES

U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT ALLE MATERIALEN, INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE DEEL UITMAKEN VAN OF BESCHIKBAAR ZIJN VIA DE SITE (DE “INHOUD”) WORDEN GELEVERD “ZOALS DEZE IS” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” VOOR UW GEBRUIK EN DAT U DEZE SITE EN ALLE INHOUD DIE U KIEST TE DOWNLOADEN OP EIGEN RISICO GEBRUIKT. IBOSS IPTV.COM GARANDEERT OP GEEN ENKELE WIJZE, NOCH UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN TITEL, NIET-INBREUK OF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF ANDERSZINS, BEHALVE DIE GARANTIES DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN, BEPERKT OF GEWIJZIGD ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. NOCH IBOSS IPTV.COM NOCH HAAR PARTNERS, EN HUN RESPECTIEVELIJKE WERKNEMERS, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, AANDEELHOUDERS, AGENTEN, CONSULTANTS, AANNEMERS OF LICENTIEGEVERS, GEVEN ENIGE GARANTIE DAT DE INHOUD VAN DE SITE OF ENIGE DIENST OF KOOPWAAR DIE VIA DE SITE WORDT GELEVERD, NAUWKEURIG, BETROUWBAAR OF CORRECT IS; DAT DE SITE OF ENIGE GEKOPPELDE SITE, BESCHIKBAAR ZAL ZIJN OP EEN BEPAALD TIJDSTIP OF EEN BEPAALDE LOCATIE; DAT EVENTUELE DEFECTEN OF FOUTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD; DAT DE INHOUD VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN; OF DAT U SUCCESVOLLE RESULTATEN ZULT BEHALEN DOOR HET VOLGEN VAN INSTRUCTIES, AANWIJZINGEN OF AANBEVELINGEN OP DE SITE.

6 – BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZAL IBOSS IPTV. COM, NOCH HAAR PARTNERS, EN HUN RESPECTIEVELIJKE WERKNEMERS, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, AANDEELHOUDERS, AGENTEN, CONSULTANTS, AANNEMERS OF LICENTIEGEVERS, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE IN DE WET OF IN HET EIGEN VERMOGEN, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN, OF HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK, DE SITE OF UIT INFORMATIE DIE OP DE SITE WORDT VERSTREKT OF UIT WANPRESTATIES, FOUTEN, WEGLATINGEN, ONDERBREKINGEN, SCHRAPPINGEN, DEFECTEN, VERTRAGINGEN IN DE WERKING OF OVERDRACHT, COMPUTERVIRUSSEN, COMMUNICATIESTORINGEN, DIEFSTAL OF VERNIETIGING OF ONBEVOEGDE TOEGANG TOT, WIJZIGING VAN OF GEBRUIK VAN GEGEVENS, EN HET RISICO VAN SCHADE ALS GEVOLG VAN HET VOORGAANDE LIGT VOLLEDIG BIJ U. DEZE BEPERKING GELDT ONGEACHT OF DE BEWEERDE AANSPRAKELIJKHEID IS GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE BASIS, MET INBEGRIP VAN LASTERLIJK, BELEDIGEND OF ILLEGAAL GEDRAG VAN ANDERE GEBRUIKERS OF DERDEN, ZELFS ALS WIJ ZIJN GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, OMDAT SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOESTAAN. ONZE AANSPRAKELIJKHEID IN DERGELIJKE RECHTSGEBIEDEN IS BEPERKT TOT DE MATE WAARIN DIT WETTELIJK IS TOEGESTAAN.

7- SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord IBOSS IPTV.NL en haar partners en hun respectievelijke werknemers, functionarissen, directeuren, aandeelhouders, agenten, adviseurs en licentiehouders te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, claims en onkosten, inclusief advocaatkosten, die voortvloeien uit uw gebruik of misbruik van de site of de inhoud ervan, inclusief maar niet beperkt tot uw schending van de Servicevoorwaarden hierin. Wij behouden ons het recht voor, op onze eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle van elke zaak die anders onderworpen is aan schadeloosstelling door u, in welk geval u zal samenwerken met ons in het doen gelden van alle beschikbare verdediging.

8- CONTROLE VAN DE INHOUD

IBOSS IPTV.NL heeft het recht, maar niet de verplichting, om de inhoud van de site, inclusief chatrooms en forums, te controleren om vast te stellen of deze overeenkomst en de door IBOSS IPTV.NL vastgestelde gebruiksregels worden nageleefd en om te voldoen aan wet- en regelgeving of verzoeken van de overheid. IBOSS IPTV.NL heeft het recht om naar eigen inzicht materiaal dat zonder uw toestemming op de site is geplaatst te bewerken, weigeren te plaatsen of te verwijderen. Zonder het voorgaande te beperken, heeft IBOSS IPTV.NL .US het recht materiaal te verwijderen dat naar ons eigen oordeel in strijd is met de bepalingen hiervan of anderszins verwerpelijk is. Niettegenstaande het voorgaande is IBOSS IPTV.NL niet verantwoordelijk voor de inhoud die u of een gebruiker plaatst op een forum op de site en is uw vertrouwen in dergelijke inhoud uitsluitend op eigen risico. Internationaal gebruik.

9- LOKALE WETTEN

Door ervoor te kiezen de site te bezoeken vanuit een andere locatie dan Panama, aanvaardt u de volledige verantwoordelijkheid voor de naleving van alle lokale wetten die van toepassing zijn. IBOSS IPTV.NL verklaart niet dat materialen op de site geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op locaties buiten Panama, en het is verboden deze te bezoeken vanuit gebieden waar de inhoud ervan illegaal is.

10- VEILIGHEIDSMAATREGELEN

De geleverde diensten en informatie worden beschermd door middel van standaard beveiligingsmaatregelen. Het is aan u om de risico’s en bedreigingen van het gebruik van het openbare internet volledig te begrijpen en u voldoende bewust te zijn van deze risico’s om uw vertrouwelijke informatie adequaat te beschermen. IBOSS IPTV.NL verschaft informatie over veiligheid en privacy in ons privacybeleid. Dit document is alleen bedoeld als richtlijn en het is aan de gebruiker om op de hoogte te blijven en voorzichtig te zijn bij het gebruik van het internet. U dient professioneel advies in te winnen over het beschermen van uw privacy en het evalueren van de veiligheid van de informatiesystemen die u gebruikt.

11- RECHTSKEUZE

Deze overeenkomst zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Panama, en de federale wetten van Panama die daarin van toepassing zijn, zonder rekening te houden met de regels van het conflictenrecht. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat elke claim of actie die voortvloeit uit of verband houdt met deze Servicevoorwaarden of uw gebruik van de site uitsluitend wordt ingediend bij de rechtbanken van Panama of de Federale Rechtbank van Panama, indien van toepassing, en u gaat er verder mee akkoord en onderwerpt zich aan de uitoefening van persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken met het oog op de behandeling van een dergelijke claim of actie.

12- INTEGRATIE EN SCHEIDBAARHEID

Deze Servicevoorwaarden en ons Privacybeleid vormen de volledige overeenkomst tussen IBOSS IPTV.NL en u met betrekking tot de Site en vervangen alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen tussen ons met betrekking tot de Site. Indien een bepaling van deze Servicevoorwaardenovereenkomst ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, blijven alle andere bepalingen volledig van kracht. De sectiekoppen die hierin worden gebruikt zijn alleen voor het gemak en zullen geen juridische betekenis hebben.

13- ONGEOORLOOFD GEBRUIK EN BEËINDIGING

U gaat ermee akkoord de Site alleen te gebruiken voor toegestane en legale activiteiten. IBOSS IPTV.NL behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, uw toegang tot de gehele of gedeeltelijke Site te beëindigen, met of zonder kennisgeving en om welke reden dan ook.

14- PRIVACY EN OPENBAARMAKING

U hebt de voorwaarden van ons Privacybeleid gelezen en accepteert deze.

We are the ultimate digital network for all things movies, serving more than 60 million unique visitors per month.

Share